Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz  en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Praktijk voor Orthopedagogische Begeleiding
Naam regiebehandelaar:  H.J. (Hugo) Bijsterbosch
E-mailadres:                            hjbijsterbosch@pvob.nl
KvK nummer:                         32099105
Website:                                   www.pvob.nl
BIG-registraties:                   Klinisch Neuropsycholoog
Overige kwalificaties:        Registerpsycholoog NIP
Basisopleiding:                      Orthopedagoog
AGB-code praktijk:              94057638
AGB-code persoonlijk:       94009071

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,  type klachten, behandelvorm):
ontwikkelingsstoornissen, executieve functie stoornissen, agressieregulatie problemen, cognitieve  stoornissen, psychotische stoornissen, diagnostische onduidelijkheid, die alle leiden tot uitval in  school dan wel werk. Een belangrijk deel van deze patiënten is reeds opgenomen en kent een  stagnerende behandeling waarna de Praktijk (op freelance basis) na diagnostiek en advisering een  aangepaste werkwijze helpt implementeren.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en  BIGregistraties van regiebehandelaren):
drs. H.J. Bijsterbosch, klinisch neuropsycholoog, BIG-inschrijfnummer 39017388325

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten  ggz-instellingen
Anders: Psychiater Centrum voor Consultatie en Expertise
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien  van toepassing BIG-registratie(s)):
prof. dr. W.M.A. Verhoeven, psychiater drs. G.J. Verberne, klinisch psycholoog /klinisch  neuropsycholoog
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt  daarvoor geen toestemming geeft:
Consultatie met betrekking tot duiding, genetische basis en medicamenteuze mogelijkheden.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar. Daar geen mogelijkheden bestaan tot opname dan wel  voorschrijven van medicatie zal in die gevallen verwezen worden naar de crisisdienst. Bij vakanties  zullen lopende behandelingen worden overgedragen naar een collega.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Die patiënten waar dit voor nodig is reeds opgenomen zijn.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn  website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te  vinden:  Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.pvob.nl/over-de-praktijk-voor-orthopedagogische-begeleiding/voorwaarden/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of  branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is):
Intervisie
Bij-en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.rino.nl/sites/default/files/content/brochures/brochure-beroepsprofiel-klinisch-neuropsycholoog.pdf

9. Klachten-en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam  en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommissie NVGzP
Link naar website: http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
De geschillencommissie van de NVGzP, die is aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en  Pedagogische zorg in Den Haag.
De geschillenregeling is hier te vinden. Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/psychische-en-pedagogische-zorg/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
drs. G.J. Verberne
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens  overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document  (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz  en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract-per zorgverzekeraar, en -indien van  toepassing-per diagnose.  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.pvob.nl/hulpverlening/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de  telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding kan geschieden middels het contact formulier op de website. De klinisch
neuropsycholoog zal vervolgens het initiatief nemen om tot een afspraak te komen. De contacten
hiertoe kunnen zowel via de mail als telefonisch gelegd worden.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies-indien  mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: drs. H.J. Bijsterbosch
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee, in beginsel niet.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: drs. H.J. Bijsterbosch
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: drs. H.J. Bijsterbosch
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9418 Klinisch neuropsycholoog
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als  brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met  toestemming van de patiënt-diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als  volgt:
Hulpverlening start met een gezamenlijke probleemdefinitie, gevolgd door een onderzoek en een
plan hoe het probleem te benaderen. Elke stap impliceert werk voor zowel de hulpverlener als de  cliënt. Indien een vooraf bedachte stap niet werkzaam blijkt zal wederom overleg nodig zijn hoe dit  plan aan te passen. Het maken van gezamenlijke plannen vormt een wezenlijk onderdeel van de  hulpverlening.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van een behandeling wordt na gemiddeld vier sessies geëvalueerd. De in het  behandelplan geformuleerde doelen kunnen op basis hiervan eventueel worden bijgesteld  (voortschrijdend inzicht). Zo nodig kan de mate waarin klachten (nog) voorkomen middels  vragenlijsten dan wel tests worden onderzocht.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor  aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens  aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,  doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Iedere 4 sessies worden de doelmatigheid en de effectiviteit besproken.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
De tevredenheid wordt vastgesteld door de tweemaandelijkse evaluatie van het proces (hoe  verlopen de zittingen).

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en  de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt  hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de  behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn  zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: H.J. Bijsterbosch
Plaats: Naarden
Datum: 7 februari 2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,  handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar  waarheid heb ingevuld:
Ja