Rechten en plichten

Randvoorwaarden 
Cruciaal voor hulpverlening is de samenwerkingsrelatie tussen de klinisch neuropsycholoog  en de cliënt. Naast meer persoonlijke aspecten die meer met de stijl van doen hebben gelden ook algemene kaders. Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste zaken.

Rechten en plichten van de psycholoog en de cliënt
De vrijgevestigde klinisch neuropsycholoog  is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels.  Deze zijn vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen 2015 . Verder is een aantal wetten van toepassing, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

Geheimhouding 
De klinisch neuropsycholoog  heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden en kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde  klinisch neuropsycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met hem te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGZ. De klinisch neuropsycholoog  mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

 Het behandelplan
De klinisch neuropsycholoog  is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van onderezoek en behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang dit mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De klinisch neuropsycholoog zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken.De klinisch neuropsycholoog  mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Uw dossier
De klinisch neuropsycholoog  bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De klinisch neuropsycholoog  moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.  Zie hiervoor ook de privacy policy U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

De behandelrelatie 
De klinisch neuropsycholoog  is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen klinisch neuropsycholoog  en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de klinisch neuropsycholoog  geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar
Als u klachten heeft over uw klinisch neuropsycholoog  of de hulpverlening, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met hem op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de het klachtrecht. Zie hiervoor de link op deze pagina.

Op grond van de Wet BIG valt de klinisch neuropsycholoog  onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg